Producenci
Regulamin zakupów

REGULAMIN PLATFORMY WWW.ETITECH.PL

 

1 Definicje

 

 1. CEIDG – oznacza Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, tj. rejestr przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski, funkcjonujący zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (tj. Dz. U. 2015, poz. 584 ze zm.).
 1. Dni robocze – oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych szczegółowo w ustawie o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r. (tj. Dz. U. 2015, poz.90).
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Zamówieniu.
 3. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta na Platformie etitech.pl  hasło startowe ustala Klient samodzielnie podczas dokonywania Rejestracji Klienta na platformie www.etitech.pl
 1. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, która zawarła ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, współpracy lub inną umowę, na mocy której Sprzedawca zbywa na rzecz Klienta towary.
 2. Kodeks Cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (tj. Dz. U.2014,poz. 121 z późn. zm.).
 3. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel w ramach Platformy www.etitech.pl , uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, za pomocą którego Klient składa zamówienie na towary na warunkach określonych w regulaminie sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 4. KRS – oznacza Krajowy Rejestr Sądowy, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. (tj. Dz. U.2015, poz. 1142 z późn.zm.).
 5. Login – oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, ustalane przez Klienta, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się do Konta Klienta na Platformie www.etitech.pl
 6. Platforma www.etitech.pl – oznacza portal prowadzony przez Sprzedawcę na rzecz Klientów na Stronie Internetowej o tej samej nazwie, za pośrednictwem którego zapewnia się możliwość składania Zamówień Towarów drogą internetową, na warunkach określonych w regulaminie między Klientem a Sprzedawcą.
 7. Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119).
 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Platformy www.etitech.pl , który jest jednocześnie Regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.), w zakresie w jakim dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Platformy www.etitech.pl .
 3. Sprzedawca – oznacza: Firma P.H.U. Electric Tech Innovation Krzysztof Chojnacki z siedzibą w 83-130 Pelplin ul. Dąbrowskiego 6, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem Regon: 363491525, nr NIP: 5921816423.
 4. Strona Internetowa Platformy www.etitech.pl – oznacza stronę internetową, za pośrednictwem której Sprzedawca prowadzi Sprzedaż przedstawionych na niej towarów i usług.
 5. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Platformy www.etitech.pl
 6. Usługi – oznaczają usługę umożliwiającą składanie Zamówień Towarów przez Klientów za pośrednictwem Platformy www.etitech.pl prowadzonej przez Sprzedawcę, oraz prowadzenie Konta Klienta.
 7. Zamówienie – oznacza ofertę Klienta zawarcia Umowy sprzedaży skierowaną za pośrednictwem Platformy www.etitech.pl wobec Sprzedawcy, której przedmiotem jest zakup i Dostawa Towarów lub usług.

 

 2 Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady świadczenia Usług, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną, obejmujących składanie Zamówień Towarów, dokonywanych przez Klienta za pośrednictwem Platformy www.etitech.pl prowadzonej przez Sprzedawcę oraz prowadzenia Konta Klienta.
 2. Sprzedawca udostępnia Regulamin na Stronie Internetowej Platformy www.etitech.pl pod adresem:  https:// www.etitech.pl sposób umożliwiający jego pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie treści przez Klienta.
 3. Wszelkie prawa do Platformy www.etitech.pl , w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jej nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Platformy www.etitech.pl , a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 4. Usługi świadczone za pośrednictwem Platformy www.etitech.pl skierowane są do osób fizycznych, firm oraz innych podmiotów które zapoznały się i akceptują regulamin zakupów oraz politykę prywatności w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, którzy zawarli ze Sprzedawcą  umowę sprzedaży, współpracy lub inną umowę, na mocy której Sprzedawca zbywa na rzecz Klienta Towary. W szczególności Regulamin znajduje zastosowania do zamówień Klientów będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów prawa.
 5. Platforma www.etitech.pl jest udostępniana przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej , jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 6. Niedozwolonym jest korzystanie ze stron Platformy www.etitech.pl w sposób naruszający obowiązujące prawo, przepisy Regulaminu bądź dobre obyczaje, w szczególności:

- podawanie danych niezgodnych z prawdą lub mogących naruszać prawa osób trzecich;

- podejmowanie działań mogących destabilizować lub utrudniać działanie Platformy

www.etitech.pl ;

- dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

 

3 Korzystanie z Platformy www.etitech.pl

 

 1. Korzystanie z Platformy www.etitech.pl oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z  treściami zawartymi na Stronie Internetowej www.etitech.pl , z zastrzeżeniem postanowień §4 Regulaminu.
 2. Korzystanie z Platformy www.etitech.pl odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie z Platformy www.etitech.pl było możliwe dla Klientów z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń  internetowych. Sprzedawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Klienta umożliwi korzystanie z Platformy www.etitech.pl
 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowych Platformy www.etitech.pl , z zastrzeżeniem zdania poprzedniego to przeglądarka internetowa z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptująca pliki typu „cookies”.
 5. Platforma www.narzedziowo.eu korzysta z plików typu „cookies”, które w toku korzystania z Platformy www.etitech.pl zapisywane są na urządzeniu, za pośrednictwem którego Klient korzysta z Platformy. Pliki te są zapisywane w celu usprawnienia korzystania z Platformy B2B i mogą wykorzystywać dane historyczne korzystania przez Klienta z Platformy www.etitech.pl  do prezentowania danych (Towarów) najbardziej użytecznych dla Klienta. Klient ma prawo w każdej chwili zablokować możliwość zapisywania plików „cookies” poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Aby ponownie uruchomić obsługę plików „cookies” należy ponownie zmienić ustawienia przeglądarki. Zapisane pliki „cookies” mogą zostać w każdej chwili usunięte przez Klienta. Zapisane pliki „cookies” nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Klienta bądź w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
 6. W celu złożenia zamówienia na Platformie www.etitech.pl , konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 7. Klient korzystając z Platformy www.etitech.pl nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Platformy www.etitech.pl
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Platformy www.etitech.pl , w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
 9. Klient jest uprawniony do korzystania z zasobów Platformy www.etitech.pl wyłącznie na użytek własny. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Platformy www.etitech.pl w celu prowadzenia przez Klienta działalności naruszającej interes Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować należy programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca informuje i zastrzega, iż nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu Hasła w jakiejkolwiek formie.

 

4 Rejestracja

 

 1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient samodzielnie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego do Platformy www.etitech.pl podaje swoje dane niezbędne do wykonania dostawy towaru.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług, o których mowa Regulaminie, w terminie wskazanym na stronie www.etitech.pl
 3. Rejestracja nie jest konieczna do składania przez Klientów Zamówień na Platformie www.etitech.pl
 4. W celu rejestracji Klient wypełnia Kwestionariusza Dostępu do Platformy narzedziowo.eu dostępny pod adresem: https:// www.etitech.pl/pl/reg .
 5. Wypełnienie Kwestionariusza Dostępu do Platformy www.etitech.pl następuje z zachowaniem poniższych zasad:
 6. Klient powinien wypełnić wszystkie pola Kwestionariusza Dostępu do Platformy www.etitech.plchyba, że pole jest oznaczone, jako opcjonalne;
 7. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny dotyczyć wyłącznie Klienta i być zgodne z prawdą, przy czym Klient jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do Kwestionariusza Dostępu do Platformy www.etitech.pl
 8. Klient podpisując Kwestionariusz Dostępu do Platformy www.etitech.pl potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego warunki;
 9. Klient podpisując Kwestionariusz Dostępu do Platformy www.etitech.pl wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji usług na jego rzecz oraz dla celów statystycznych, przy czym Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
 10. Kwestionariusz Dostępu do Platformy www.etitech.pl może podpisać tylko i wyłącznie osoba upoważniona do reprezentacji Klienta
 11. Przekazanie wypełnionego Kwestionariusza Dostępu do Platformy www.etitech.pl jest równoznaczne z:
 12. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Klienta postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności;
 13. zawarciem umowy o świadczenie Usług przez Sprzedawcę;
 14. Upoważnieniem Sprzedawcy do przetwarzania danych osobowych Klienta zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta oraz dla celów statystycznych i wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta Klienta.
 15. Klient zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient zobowiązany jest do zmiany hasła przy użyciu strony www.etitech.pl oraz zobowiązuje się powiadomić pisemnie Sprzedawcę o zaistniałym zdarzeniu.
 16. Sprzedawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na Stronie Internetowej Platformy www.etitech.pl . Wobec zastosowania przez Sprzedawcę powyższych zabezpieczeń, Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.

 

5 Zamówienia, realizacja zamówień

 

 1. Treści zamieszczone w Platformie www.etitech.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie za zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty Klienta zawarcia umowy sprzedaży i Dostawy Towarów objętych Zamówieniem. Szczegółowe warunki realizacji Zamówienia określone są w treści zawartej między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Klient może składać zamówienia na Platformie www.etitech.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Platform www.etitech.pl
 3. Klient, po skutecznym zalogowaniu do Konta Klienta, kompletuje zamówienie, wybierając Towar, którym jest zainteresowany po sprawdzeniu jego dostępności wskazywanej przy danym Towarze. Klient po skompletowaniu całości ma możliwość dodania uwag do jego treści, które w miarę możliwości zostaną uwzględnione przez Sprzedawcę. Po złożeniu zamówienia, Klient nie ma możliwości jego zmiany lub anulacji poprzez Platformę www.etitech.pl
 4. Na podstawie złożonego Zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w systemie SAP zamówionego przez Klienta Towaru.
 5. W przypadku braku zamówionego Towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy zakup Towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.
 6. Po złożeniu zamówienia oraz weryfikacji, o której mowa w ust. 4 powyżej, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §5 ust. 1powyżej.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternaście) dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Platformy www.etitech.pl w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie błędnych cen lub opisów Towarów.
 8. Ceny na Stronie Internetowej Platformy www.etitech.pl zmieszczone przy danym Towarze:
 9. stanowią ceny brutto (wraz z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;
 10. nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy o ile wartość zamówienia nie spełnia warunku minimum logistycznego.
 11. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena Towaru zweryfikowana przez Sprzedawcę, uwzględniająca wszelkie udzielone rabaty, bonusy, obowiązującą stawkę podatku VAT oraz koszty Dostawy.

 

 6 Prowadzenie Konta Klienta

 

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów drogą elektroniczną usługę prowadzenia Konta Klienta.
 2. Usługi wskazane w §6 ust. 1 powyżej świadczone są 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji, na zasadach opisanych w §4 Regulaminu.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług dodatkowych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Platformy www.etitech.pl lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług dodatkowych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę za blokowania dostęp don konta Klienta.
 6. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

 

7 Odpowiedzialność

 

 1. Sprzedawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępnianiu Stron Internetowych Platformy www.etitech.pl jeśli powodem jest:
 2. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy – po uprzednim poinformowaniu Klienta o takich okolicznościach;
 3. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Sprzedawcy).
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
 5. Możliwość dostępu i korzystania z Platformy www.etitech.pl uzależniona jest od dostępności i jakości połączeń transmisji danych między Klientem a dostawcą usług transmisji danych, z którego łącz korzysta Klient i innych, na które Sprzedawca nie ma wpływu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy i ograniczenia z tym związane.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Platformy www.etitech.pl wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przezSprzedawcę.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich z Platformy www.etitech.pl w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.
 9. Wyłącznym źródłem zobowiązań Sprzedawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 8 Dane osobowe i polityka prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o ochronie danych, Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego regulaminu.
 3. Sprzedawca powołał Inspektora Ochrony Danych dane kontaktowe: iod@etitech.pl  nr telefonu: 536981552.
 4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci korzystania z platformy www.etitech.pl pod adresem www.etitech.pl oraz wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez administratora i właściciela Platformy www.etitech.pl a także do celów wynikających z przepisów prawa podatkowego (przechowywanie i udostępnianie właściwej dokumentacji organom podatkowym)
 5. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą właściwe organy podatkowe, firmy kurierskie i inne podmioty dokonujące dostawy towaru, a także podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne www.etitech.pl
 6. Dane osobowe klienta będą przechowywane przez okres istnienia konta na platformie www.etitech.pl bądź wygaśnięcia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
 7. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu założenie Konta Klienta, złożenie i realizację zamówienia Klienta oraz zawarcia umowy ze Sprzedawcą. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych – w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się w celu wykonania umów, o których mowa w ust 5 niniejszego paragrafu.
 8. Każdy, kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich sprostowania, usuwania prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 9. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych lub ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.
 10. Przetwarzanie danych osobowych Klientów oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych może dotyczyć:
 11. danych identyfikacyjnych Klienta:

- Adresów e-mail,

- Imion i Nazwisk / Firm,

- Adresu korespondencyjnego,

- Nr NIP, REGON, KRS.

 1. innych danych niezbędnych do świadczenia usług przez Sprzedawcę:

- Loginów i haseł,

- Nr telefonu.

 1. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 2. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze Sprzedawcy, w specjalnej strefie bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę. Sprzedawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym  osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną  zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

 

 9 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji, rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia Konta Klienta przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) Dni Roboczych.
 3. Rozwiązanie umowy nie zwalnia Klienta z wywiązania się ze zobowiązań względem Sprzedawcy, jeżeli w dniu rozwiązania umowy takie istnieją.
 4. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

 

10 Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
 2. Niedotrzymania z winy Sprzedawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usług na rzecz Klienta,
 3. Niewykonania lub nienależytego wykonania Usług.
 4. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
 5. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
 6. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
 7. Sprzedawca rozpatruje Reklamacje w terminie 14 Dni Roboczych, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Sprzedawca w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 8. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

 

11 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na Stronie internetowej Platformy www.etitech.pl i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Platformy www.etitech.pl
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Stron Internetowych Platformy www.etitech.pl
 3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 7 (siedem) Dni Roboczych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 7 (siedem) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu.
 5. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Platformę www.etitech.pl do realizacji przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
 6. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego praw a należy tę część interpretować w taki sposób by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała najbliżej jak to możliwe intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 7. W przypadku sprzeczności zapisów Regulaminu z zapisami umowy sprzedaży, współpracy lub innej umowy, na mocy której Sprzedawca zbywa na rzecz Klienta Towary, w zakresie zamówień towarów przez Platformę www.etitech.pl pierwszeństwo mają zapisy Regulaminu.
 8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 9. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl